Rožmberský řád lebky
 • Vítáme vás!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný rok 2014!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberská kašna na zámeckém nádvoří
 • 2014 - Rok pánů z Hradce
 • Třeboň, sídlo RožmberkůRožmberský erb na zámecké bráně
 • Třeboň, sídlo RožmberkůBrána do zámeckých parků
 • Třeboň, sídlo RožmberkůPortál třeboňského zámku
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberský sál, brána ke Krčínovu domu
 • Třeboň, sídlo RožmberkůTřeboňský zámek a Státní oblastní archiv
 • slide1a
 • slide2a
 • slide3a
 • slide4a
 • slide4b
 • slide5a
 • slide5c
 • slide7a
 • slide8a
 • slide9c
Fotografie Rožmberský řád lebky

Příspěvky označené štítkem ‘Rožmberský řád lebky’

Druhé výročí znovuobnovení Rožmberského řádu

11 Čec

Plakát k druhému výročí řádu

Rožmberský řád lebky byl znovuobnoven 14. července 2011 v jižních Čechách. Dnes si připomínáme druhé výročí od jeho založení, ke kterému byl zhotoven i tento pamětní list. Zároveň byla uvedena do provozu i zcela nová internetová prezentace Rožmberského řádu.

Herold Rožmberského řádu

 
nekomentováno

Publikováno v Aktuality

 

Současnost řádu

11 Čec
Petr Vok z Rožmberka

Soukromá sbírka, obraz Petra Voka z Rožmberka s privilegiem pro městys Vyšší Brod

Rožmberský řád lebky je jeden z mála původních českých řádů. Byl založen na přelomu 16. a 17. století velmožem, majitelem obrovského jihočeského dominia Petrem Vokem z Rožmberka. Zaniká pravděpodobně po porážce zemských stavů a následném vypovězením Švamberků, kteří byli dědici Rožmberků, ze země. Poprvé byl obnovený 1652 knížetem Silviem Nimrodem Württembersko-Olešnickým jako Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf.

Původní počet členů řádu byl omezen na číslo dvanáct – odkazující na počet apoštolů. Dnes jsme v přijímání členů trochu velkorysejší, náš řád již neuplatňuje rožmberský numerus clausus.

Původním hodnotám řádu jsme však nadále věrni. Období založení starého řádu Petra Voka z Rožmberka spadá do myšlenkově plodné epochy Rudolfa II., času, kdy Království české patřilo vedle alžbětínské Anglie a cinquecentovské Itálie k centrům západního světa. Toto období ještě plnou silou spočívalo na základech humanistického myšlení a odkazu antických ideálů, přitom však již hledalo odpovědi na složitou podstatu transcendentna, lidského poměru k němu, odraz Všehomíra v přírodě a člověku. To byly motivy, které praotce našeho řádu přivedly na myšlenku založit společnost duchovně orientovaných lidí, kteří nebudou „pouze“ příslušníky aristokracie rodové, ale budou z plných sil rozvíjet svoje šlechtictví etické a duchovní. Dvouslovným vyjádření touhy překonat všednodenní, materiální a myšlenkový rámec bylo a je dodnes řádové heslo: „Memento mori“ – „Pamatuj na smrt“. Grafickým vyjádřením je potom symbol lidské lebky.

Stejně tak my, jako ideoví nástupci posledního Pána z Rožmberka, který byl velkým podporovatelem vzdělanosti, umění a humanismu, usilujeme i my prostřednictvím společných debat ( jejichž korunou je možnost účastnit se každotýdenního Dne řádu, velké debatě na předem uložené téma), vzájemným sdílením našeho myšlenkového bohatství a inspirací odkazem našich předchůdců (mimo jiné velkých středoevropským myslitelů Theobalda Höcka, Angela Silesia, Jakoba Böhmeho a Paracelsa) o zušlechtění našich osobností, ochrana a podpora záchrany památek. Podpora organizacím a spolkům spojené s historii, záchranou památek. Znovuobnovení Rožmberského řádu proběhlo 14. července 2011 a od 2. prosince 2011 je Rožmberský řád lebky zapsán Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení (dnes zapsaný spolek)

 

Rosenbergischer Ritterorden vom Totenkopf

10 Čec

Wir, als die ideologischen Nachfolger von Peter Wok von Rosenberg, sind versucht im gegenseitigen Austausch unserer Fülle von Ideen und Anregungen unserer Vorgänger um die Verfeinerung unserer Persönlichkeit.

Der Orden steht für die Verbreitung des Ruhmes des Peter Wok von Rosenberg als Träger von Traditionen, Bildung und Persönlichkeit. Wir wachsen in ritterlichen Tugenden wie Ehre, Treue, Mut und Schutz der Schwachen und Bedürftigen in den Leben ihrer Mitglieder und deren Aktivitäten in der Umgebung. Wir sind bestrebt um den Schutz des kulturellen Erbes sowie dessen Werte zu unterstützen. Wir unterstützen ebenfalls zahlreiche Petitionen und verschiedene humanitäre und gemeinnützige Organisationen und bemühen uns um die Rückkehr der Monarchie in den böhmischen Ländern.

Der Orden hat seinen Hauptsitz in der Tschechischen Republik, aber die Mitglieder kommen aus ganz Europa, und bald aus der ganzen Welt.

Peter Wok von Rosenberg

Petr Vok z Rožmberka

Peter Wok von Rosenberg, der erste Großmeister des Ordens

Petr Vok z Rožmberka

Peter Wok von Rosenberg

Rosenbergischer Orden vom Totenkopf wurde Ende 16. Jh., unter Herrschaft von Kaiser Rudolf II. Habsburg (Sitz in Prag) vom mächtigsten Mann des damaligen Königreichs Böhmen, Peter Wok von Rosenberg, gegründet. Peter Wok von Rosenberg war kinderlos, er war sich seiner Stellung im Los des vor der Erlöschung stehenden Hauses bewusst– dies sollte auch ein Motiv bei Gründung unseres Ordens sein. „Memento mori – Bedenke, dass Du sterblich bist“ hat der Gründer seinem Orden zur Devise auserwählt. Symbol des Ordens wurde der menschliche Totenkopf – nicht nur ein Sinnbild der Sterblichkeit, sondern in biblischer Gedankenwelt auch Inbegriff der Überwindung des Todes (Golgota).
Der Rosenbergische Ritter will durch Meditation die Rolle des Menschen im Plan der Ewigkeit für sich herausfinden. Der Rosenbergische Orden ist in erster Linie ein philosophischer Orden. In der Zeit der Gründung am Ende des 16. Jh. hat die Weltanschauung des Ordens Theobald Höck, gebürtiger Saarländer, Hofdichter von Peter Wok beträchtlich beeinflusst. Höck war ein protobarocker Schriftsteller mit Vorliebe für Thema der „Vanitas“. In der schlesischen Epoche des Ordens finden wir im und rund um den Orden die wichtigsten Denker der deutschen Barockmystik, Johannes Scheffler (mehr als Angelus Silesius genannt), Jakob Böhme, Paracelsus, Andreas Gryphius). Wir nennen sie „Philosophische Väter des Ordens“. Rosenbergischer Orden wurde zwar zweimal in seiner Kontinuität unterbrochen (nach dem Tod seines Gründers und seines Erneuers). Trotzdem finden tiefe philosophische Gedanken des Ordens immer wieder neue Nachfolger. Am Anfang des 19. Jh. sind es Braunschweig’sche („schwarze“) Husaren, die ihr Leben für Herrscher, Freiheit und Vaterland aufs Spiel setzen. Unter ihnen der junge Dichter Theodor Körner, der nicht nur mit seinen Gedichten das Volk ermutigt hat, sondern selbst mit Schwert in der Hand gegen Napoleon gekämpft hat. Am Anfang des 21. Jh. blickt der Rosenbergische Orden stolz in seine Vergangenheit, wir sind uns bewusst, dass unsere Vorgänger zu den namhaften Persönlichkeiten Zentraleuropas gehört haben und europäisches Denken bedeutend beeinflusst haben. Wir wollen das Erbe unserer Ordensväter bewahren und weiter entwickeln.

Großmeister des Ordens

Silvius Nimrod, kníže württembersko-olešnický

Silvius Nimrod, Herzog zu Württemberg-Oelsnitz

Voják württembersko-olešnického pluku

Soldat des Braunschweiger Regiment. Die Ulanen nennt mann als Schwarze Schar

Grossmeister des Ordens Peter Wok von Rosenberg (* am 1. Oktober 1539 in Krummau, † am 6. November 1611) war ein tschechischer Adeliger des Rosenberger Geschlechts. Er war einer der führenden Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte 16. und 17 Jahrhunderts. František Palacký schrieb über ihn, dass er neben dem Hussitentum der zweitgrößte Höhepunkt in unserer Vergangenheit war. Er war das letzte Mitglied der Familie Rosenberger. Johann Georg von Schwamberg, Tschechischer Edelmann, 1603-1609 höfischer Richter, 1609-1611 höchster tschechischer Kammerherr, 1609 Statthalter. Erbe des Rosenbergschen Eigentums . Silvius Nimrod, Herzog zu Württemberg – Oels († 1664) war Oelsnitzer Prinz, Ehemann von Prinzessin Elizabeth Marie zu Podiebrad – Oels. Er stammte aus einer Familie der Württemberg -Weitlingens Niederlassungen und war der Sohn des Herzogs Julio Friedrich Württemberg – Weitlingen. Elizabeth Marie Münsterberská, Herzogin von Württemberg (* am 11. Mai 1625 in Oelsnitz, † am 17. März 1686 ebenda). Sie war die letzte aus der Familie von König Georg von Podiebrad. Marquis Martin Buřič del Teschio, Baron zu Pindus (* 5. Juni 1984). Großmeister seit 14. Juli 2011. Neue Großmeister ist Petr Němý er wurde gewählt 6.4.2014

 
 

Rosenberg Order of the Skull

10 Čec
Peter Wok von Rosenberg - portrait in adult age

Peter Wok von Rosenberg – portrait in adult age

Petr Vok z Rožmberka

Soukromá sbírka, obraz Petra Voka z Rožmberka s privilegiem pro městys Vyšší Brod (Petr Vok with privilege-decret for township Vyšší Brod)

Rosenberg Order of the Skull is one of the few original Czech orders. It was founded in the 16th and 17th century by aristocrat, owner of the giant South Bohemian dominion Peter Wok von Rosenberg. The order probably expires after the defeat in the battle of Bílá hora with Švamberks relegation who were heirs of Rosenbergs out of the country. The order was first restored in 1652 by Silvio Nimrod-Württemberg-Oels as „Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf“. The original number of members of the order was limited to the number of twelve – referring to the number of the Apostles. Today we are taking a little more generous members, our order no longer applied Rosenberg numerus clausus. The initial values of the order, however, we remain faithful. The founding period of the old order of Peter Wok von Rosenberg falls into intellectually fruitful era of Rudolf II., the time when the Czech Kingdom belonged beside Elizabethian England and “cinquecento” Italy to the centers of the Western world.

Rožmberský erb, freska na renesanční radnici v Prachaticích

Rožmberský erb, freska na renesanční radnici v Prachaticích (foto Milan Wölfl, 2013)
Rosenberg coat of arms, segment of a fresco on the Renaissance-town hall in Prachatice (photo by Milan Wölfl, 2013)

This period is even full force rests on the foundation of humanistic thought and legacy of ancient ideals, yet have sought answers to the complex nature of transcendence, the human relationship to it, a reflection of the nature of the universe and man. These were the motives that led the father of our order to the idea of establishing a society spiritually oriented people who are not „just“ family members of the aristocracy, but the will of his might develop their ethical and spiritual nobility. Double-worded express desire to overcome the everyday, material and conceptual framework has been and is still the order’s motto: Memento Mori, remember the death and Cogita Aeternitatem, think about eternity . Graphical representation is then a symbol of the human skull. Likewise, we as ideological successors of the last Lord of Rosenberg, who was a great supporter of education, art and humanism, we strive through public debates (the crown is the opportunity to participate on a weekly order, a large debate on the topic of pre-stored), the sharing of our wealth of ideas and inspiration, reference our predecessors (among other major of Central Europe thinkers Theobald Hock, Angela Silesia, Jakob Böhme and Paracelsus) by refining our personalities.

Obraz legendy dělení růží

NPÚ ÚOP v Telči, SZ Telč, obraz Dělení růži (Legend of sharing of roses)

Protecting and promoting ancient structures and buildings. Support organizations and associations connected with the history and salvation of monuments. Restoring the Order of Skull Rosenberg was on Tuesday 14th July 2011, and from 2 December 2011 is Rosenberg order of the skull registered by the Ministry of the Interior as a civic association.

Official Facebook-fanpage (link will open in a new window or tab)